Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.

Uw privacy en de privacy van uw kind zijn voor mij erg belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om uw
privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • ik als uw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier;
 • mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger
dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd. Ik leg hiervoor genoemde
persoonsgegevens van beide ouders vast. Indien dit van belang is voor de behandeling verwerk ik
ook de contactgegevens van de school van de minderjarige en eventuele contactpersoon.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.

Beveiliging privacy gevoelige informatie
YouniQidz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . YouniQidz zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale
Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
Uw naam of die van uw kind, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum of die van uw kind
 • Uw BSN -, Zorgverzekerings – of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar,
  gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende
  prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met YouniQidz, kunt u mij als volgt bereiken:
Naam Therapeut: Wilma Jeremiasse
Adres: Berkumhof 41
8021 BA Zwolle
E-mail:
Telefoon: 06-15459376